« takaisin

”Yhteinen luottamus toimii ekosysteemin liimana”

 

CO2 DataHub-Jan-11-2023-11-22-47-8493-AM

Keväällä 2022 alkaneen CO2 DataHub -hankkeen työskentely jakautuu kolmeen tärkeään osaan. Näitä ovat hankkeen ydintyöryhmän tutkimus ja kehitystyö, ESG-ekosysteemin ohjausryhmä ja asiakaspilotit.

Vastuu Groupin kokoamaan ydinryhmään kuuluvat Sitowise, Aalto-yliopisto, VTT ja Platform of Trust ja ohjausryhmä kasvaa koko ajan. Ekosysteemityöskentelyssä on tällä hetkellä mukana: Green Building Council (FIGBC), Rakli, Ympäristöministeriö, Saint-Gobain, Senaatti-Kiinteistöt, Granlund, HUS Kiinteistöt, Ilmarinen, Kone, Lähi-Tapiola, Uponor, YIT, Paikallisvoima, Espoo, Raisio, Tampere, Lohja ja Porvoo.

Ekosysteemitutkimuksen lähtökohdat ja tavoitteet

Ilkka Lakaniemi ja Linda Mattila CKIR/Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta esittelivät joulukuussa 2022 ohjausryhmän tapaamisessa Aalto-yliopiston ekosysteemitutkimuksen tuloksia ja ekosysteemimalleja CO2 DataHub -hankkeelle. Tutkimuksen taustalla on kaksi laajaa haastatteluihin pohjautuvaa tutkimusta (Business Finland-hanke Ecosystem Game ja EU Industrial Innovation in Transition), joita Aalto-yliopisto johti. Hankkeissa löydettiin ratkaisuja siihen, mitkä tekijät parhaiten edistävät innovaatioekosysteemien johtamista.

Suomeen keskittyvässä Ecosystem Game -hankkeessa käytettiin aineistona 47 haastattelua 32 eri yrityksestä. Haastattelut tehtiin marraskuun 2020-maaliskuun 2021 välisenä aikana. Kysely lähetettiin myös 220 yritykselle, jotka ovat olleet/ovat mukana suomalaisissa innovaatioekosysteemeissä. Webropol-kyselyyn saatiin helmi-maaliskuussa 2022 50 vastausta.

Vastaajista 67% toimi ekosysteemissä jäsenenä, 23% johtajana ja 5% oli fasilitaattorina. Heistä 65% oli yksityisen partnerin johtamia ja 35% julkisen.

Innovaatioekosysteemi – toimintaympäristö uuden luomiseen

Keskeisen suomalaisen energiatoimialan yrityksen mukaan innovaatioekosysteemissä tavoitteena on uuden luominen, uusien ajatusten etsiminen ja uusien lähtöjen etsiminen.

”Ylhäältäpäin tulevat ohjausmenetelmät, kuten ohjausryhmä, hankkeen johtaminen, oma määritelty business case ja toiminnan yleinen käsikirja tuovat vakautta. Alhaalta sovitut käytänteet ja toimintamallin sopiminen taas täydentävät työskentelyä. Yhteinen luottamus toimii ekosysteemin liimana”, sanoo Lakaniemi.

Tärkeimpinä asioina ekosysteemissä koettiin ohjausryhmä, yhteinen agenda, jatkuva sisäinen kommunikaatio ja selkeä roolitus. Ekosysteemityöskentelyssä haasteena koettiin yhteiset mittarit, IPR säännöt, ulkoinen kommunikaatio ja datanhallinta.

”Usein haasteena on myös se, että hyötyjä odotetaan enemmän lyhyellä aikavälillä. Uuden kehittäminen voi kuitenkin kestää pidempään”, täydentää Mattila.

Pidemmän aikavälin hyötyjä ovat myynnin kasvu ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien luominen, kun nopeampia hyötyjä ovat verkostoituminen, innovaatiokulttuurin kehittäminen, imagovaikutukset ja oppiminen.

Ekosysteemin jatkuvuuden turvaaminen on keskiössä

Ekosysteemityöskentelyssä koettiin, että selkeät sopimukset ja salassapitosopimukset ovat erittäin tärkeitä. Jäsenmaksu koettiin tärkeämpänä julkisissa ekosysteemeissä (keskiarvo = 3,5) kuin yksityisissä ekosysteemeissä (ka = 2,6). Tutkimuksessa vastaajat pitivät tärkeinä myös selkeää liittymisprosessia eli miten asiat tapahtuvat teknisesti. Liian pitkä manuaalinen prosessi on luotaantyöntävä.

”Yritykset parhaiten tukevat ekosysteemityöskentelyä yhteensovittamalla resurssinsa ja tavoitteensa, luomalla selkeän strategian, mitä innovaatioekosysteemillä tavoitellaan sekä mahdollistamalla oppimisen ja tiedon jakamisen esimerkiksi intranetin kautta”, kertoo Lakaniemi.

Ekosysteemimalleja

Ekosysteemitoiminta voi jakautua selkeästi kahteen linjaukseen: Ecosystem-as-affiliation ja Ecosystem-as-structure.

Yksityisvetoinen Ecosystem-as-affiliation syntyy keskeisen toimijan tai toimijoiden ympärillä. Se on suljettu ryhmä toimijoita ja heillä on tiukat sopimukset. Yhteisvetoinen Ecosystem-as-structure syntyy keskeisen idean tai arvonlupauksen ympärillä. Se on avoin ja siinä on joustavat sopimukset.

 

Vastuu Groupin veturoima CO2 DataHub -kokonaisuus mahdollistaa hiilidioksidipäästöjen vähentämisen paremmalla datalla. ESG DataHub -ekosysteemi luo dataan perustuvat automaattisen CO2-laskennan ja raportoinnin työkalut ja yhteiset tietostandardit koko rakennetun ympäristön ekosysteemille. Ekosysteemin tavoitteena suomalaisen osaamisen skaalaaminen kansainväliseksi. Projektin päärahoittaja on Business Finland ja projekti on osa NextGenerationEU -kokonaisuutta.