Hanketyöskentely

Hanketyöryhmän lisäksi iso merkitys oli ESG-ekosysteemin ohjausryhmällä, joka ohjasi suuntaa sekä teki linjauksia.

Hanketyö koostui kolmesta osasta

Hankkeen työskentely jakautui kolmeen tärkeään osaan, joista jokaisella oli erityinen roolinsa. Nämä kolme osaa olivat: hankkeen ydintyöryhmä, ESG-ekosysteemin ohjausryhmä ja asiakaspilotit.

Vastuu Groupin veturoiman ekosysteemin toimivuutta ja asiakaskokemusta mitattiin hankkeen aikana Funnelin verkkokyselyillä.
Lue tiivistelmä hankkeen lopun mittauksesta ja aiemmin tehdyn kyselyn tuloksista.

 

Ydintyöryhmä

Vastuu Groupin kokoamaan hankeryhmään kuuluivat Sitowise, Aalto yliopisto, VTT ja Platform of Trust.

Ydinryhmä tutki ja kehitti menetelmiä yritysten ja kaupunkien koko toimitusketjun hiilidioksidipäästöjen mittaamiseen, arviointiin ja datalla johtamiseen.

ESG-ekosysteemin ohjausryhmä

Yhteiskehittämisessä oli mukana monialaiset sidosryhmät esimerkiksi kiinteistö-, rakennus-, energia-, logistiikka- ja jätehuoltoaloilta sekä rakennusmateriaaliteollisuudesta.

ESG-ohjausryhmä edesauttoi ekosysteemin vision syntymistä, määritteli tarvittavaa pelikirjaa (rulebook) ja ohjasi ESG-ekosysteemin kasvumallia.

Asiakaspilotit

Hankkeessa tehtiin monimuotoisia käyttötapauspilotteja yritysten, kuntien ja kaupunkien kanssa, joiden kautta kartoitettiin ymmärrystä ja oppia markkinan tilanteesta, toimitusketjun hiilijalanjäljen määrittämisestä sekä CO2 -datan hallinnasta.

Piloteissa tehtiin tapaustarkasteluja ja datatuotekokeiluja.

Ohjausryhmän puheenjohtajan mietteitä

AnneKaiser_pieni_muokattu

”Standardien mukainen ja korkealaatuinen päästötieto on äärimmäisen tärkeää. CO2 DataHub  -projektin avulla rakennetun ympäristön hiilipäästölaskenta automatisoidaan läpinäkyvästi yhteisesti sovittujen käytänteiden mukaan. Saint-Gobainille on tärkeää päästä mukaan läpinäkyvälle alustalle, missä virtaa niin tuote-, päästö- ja määrätieto siten, että ne oikeasti saadaan käyttöön”.

Anne Kaiser
Vastuullisuuspäällikkö,
Saint-Gobain Finland
ESG-ekosysteemin ohjausryhmän puheenjohtaja

Asiakkaiden ajatuksia

Anna Tiri_pieni

”Meille KONEella on ensiarvoisen tärkeää, että ymmärrämme, mistä hissikunnossapidon päästöt syntyvät, kykenemme mittaamaan niitä sekä ennen kaikkea todentamaan, että päästöjen vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet tuottavat tulosta. Uskomme, että päästöjen ymmärrys ja toimenpiteiden vaikuttavuuden mallinnus avaavat täysin uudenlaisia innovaatiomahdollisuuksia. Haluamme yhdessä asiakkaidemme kanssa löytää mielekkäitä keinoja vähentää hissikunnossapidon CO2 päästöjä ja tässä yhteinen datamalli ja täysi läpinäkyvyys ovat avainasemassa.”

Anna Tiri
Liiketoimintajohtaja, kunnossapito
KONE Hissit Oy 

TomiAimonen_muokattu

”Yritysten kyvykkyys raportoida palvelutuotannon hiilijalanjälkeä tulee vaikuttamaan Ilmarisen kumppanivalintoihin tulevaisuudessa. Olemme myös Ilmarisella asettaneet tavoitteeksi, että kaikki sijoituksemme ovat hiilineutraaleja vuoden 2035 loppuun mennessä. Keskeistä on päästä pureutumaan ylläpitopalveluiden hiilijalanjälkeen, jota emme vielä tiedä. Tarvitsisimme kaikille yhteiset kriteerit tietosisältöön, jotta syntyisi valtakunnallinen stardardi tiedonvirtaukseen. Isommat toimijat ovat jo asiat päällä.”

Tomi Aimonen
Kiinteistösijoitusten johtaja
Ilmarinen

Iina profiili

”Espoo aikoo olla hiilineutraali 2030. Päästövähennystoimenpiteiden vaikuttavuuden todentamiseksi meidän on saatava dataa, jotta tiedämme mikä vaikuttaa ja mitä se maksaa. Vaikuttavuuden arvioinnin ja kustannuslaskennan pohjalta pystymme priorisoimaan toimenpiteitä.”

Iina Kallio
Asiantuntija, kiertotalous ja kestävä kehitys
Espoon kaupunkitekniikka

KUVA Lemström Juha

”Senaatti-kiinteistön mukana olon peruste on saada yhteismitallista CO2-tietoa toimitilajohtamiseen ja rakentamiseen sekä investointeihin. On tärkeää saada luotettava ja helppokäyttöinen toimintamalli sekä alusta päästötietojen hallintaan. Ympäristötiedolla tulee olemaan merkittävä ohjaava rooli rakentamiseen liittyvissä päätöksissä. Luotettavaa ympäristötietoa ei ole helposti käytettävissä. Päästötiedon luotettavuus on edellytys sille, että ympäristönäkökulmat tullaan huomioimaan päätöksissä ja sopimuksissa.”
 
Juha Lemström
Johtaja
Senaatti-kiinteistöt


Lue ekosysteemityöskentelystä blogeista